všeobecné obchodné podmienky

VOP

Preambula

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (dále i „Obchodní podmínky“ nebo jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“) vzájemné práva a povinnosti smluvních stran tak, jak jsou stanoveny. Podmínky jsou platné pro všechny služby v oblasti fitness, zejména nikoliv však výlučně trénink, jídelníček nebo jiné poskytované Poskytovatelem Monika Musilová sídlem Zelenky-Hájskeho 1516/14 130 00, Praha 3 IČ: 078 24 190, a dále pro jednotlivé služby v oblasti fitness prodávané či poskytované jménem a na účet Poskytovatele (dále jen „Služby“), nestanoví-li Speciální podmínky či Smlouva jinak.
 2. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú osoby:
  1. Poskytovateľ – ktorým je Monika Musilová sídlem Zelenky-Hájskeho 1516/14 130 00, Praha 3 IČ: 078 24 190 (prípadne aj správca alebo prevádzkovateľ)
  2. Klient – fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony alebo osoba plne spôsobilá na právne úkony so súhlasom zákonného zástupcu

Základné pojmy

 1. Na účely týchto podmienok a samotnej zmluvy sa rozumie
  1. Klientom fyzická osoba, ktorá uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb s Poskytovateľom a vyjadrila súhlas s týmito podmienkami
  2. Klientom môže byť aj právnická osoba, ktorá uzavrela zmluvu podľa predošlého bodu za účelom získania služieb v prospech určitých fyzických osôb
  3. Poskytovateľom je Monika Musilová sídlom Zelenky-Hájskeho 1516/14 130 00, Praha 3 IČ: 078 24 190 alebo jej zamestnanec či iná poverená osoba konať v jej mene
  4. Zákonný zástupca Klienta – osoba oprávnená konať v mene klienta, ktorý nie je schopný konať samostatne a platne uzavrieť Zmluvu
  5. Zmluvou sa rozumie právny úkon uzavretia Zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré su definované v týchto podmienkach
  6. Službami sa rozumie – špecifický súbor služieb obsahujúci najmä, nie však výlučne tréningový plán, inštruktážne videá, klientske výzvy, zadania určené Poskytovateľom klientovi, recepty, analýzy biológie človeka, kalorické plány, stravovacie plány, prístup do webového portálu, prístup do iných funkcií portálu.
  7. Portálom sa rozumie webová lokalita na adrese momussil.com a všetky jej technické, softwarové doplnky a funkcie
  8. Službou sa rozumie jedna špecifická služba zo súboru poskytovaných služieb alebo iná individuálne dohodnutá služba ak ju možno oddeliť od súboru iných služieb
  9. Odmenou sa rozumie individuálne dohodnutá odmena (odplata resp. cena) za poskytované služby Poskytovateľom pre klienta
  10. Klientsky účet je náhľad do profilu resp. administrácie konkrétneho Klienta, v ktorom môže sledovať informácie a používať služby
  11. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytovaní služieb
  12. Stranami sa spoločne označujú Poskytovateľ a klient
  13. Prístupom do klientskeho účtu sa rozumie prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo (ďalej aj prístupové údaje)

Predmet, obsah a vznik zmluvy

 1. Tieto podmienky ďalej upravujú vzájomné práva a povinnosti strán, ktorý vznikli v súvislosti alebo boli založené Zmluvou, ktorá bola uzavretá medzi stranami prostredníctvom portálu Poskytovateľa alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej elektronickej komunikácie, ktoré prevádzkuje Poskytovateľ.
 2. Súčasne upravujú práva a povinnosti pri plnení obsahu jednotlivých služieb najmä tréningov a jedálničkov či iných požiadavkov, ktoré sú individuálne pripravené a navrhnuté pre každého klienta.
 3. Zmluvný vzťah vzniká medzi Poskytovateľom a Klientom dohodnutím sa na rozsahu poskytovaných služieb, ich cene a následným vytvorením/registráciou na webovej lokalite momussil.com a to prostredníctvom webového rozhrania.
 4. Toto vytvorenie zabezpečí alebo registráciou schváli Poskytovateľ (na účely týchto podmienok ďalej len registrácia).

Klientsky účet

 1. Na základe registrácie Klienta vykonanej na webovej lokalite môže Klient vstupovať do rozhrania svojho klientskeho účtu.
 2. Vstup do klientskeho účtu sa vykonáva prostredníctvom prihlasovacích údajov, pričom Klient je povinný zabezpečiť ich uchovanie v bezpečnosti tak aby ich neposkytol vedome či nevedome tretej osobe, ktorá by mohla tieto údaje zneužiť. Za nesplnenie tejto povinnosti nenesie poskytovateľ zodpovednosť.
 3. Poskytovateľ môže zrušiť klientsky účet z dôvodu dlhodobej ne-aktivity (najmenej 90 dní) alebo v prípade porušenia či omeškania povinností Klienta na základe Zmluvy lebo Obchodných podmienok.
 4. Registráciou do webového rozhrania Poskytovateľa klient poskytuje svoje osobné údaje najmä meno, priezvisko, email, pohlavie, vek, váha, výška a iné zdravotné informácie (najmä alergie a chronické choroby) a výslovné súhlasí s ich spracovaním v registračnom a následnom procese.
 5. Samotnou registráciou za účelom riadneho plnenia zmluvy súhlasí so spracovaním a manipuláciou s osobnými údajmi a je si vedomý, že Poskytovateľ vzhľadom na špecifickosť poskytovanej služby potrebuje disponovať údajmi o vyššie uvedenom rozsahu. (v zmysle § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju v znění pozdejších předpisu)
 6. Klient je povinný uviesť svoje osobné údaje pravdivo, úplne a pravidelne, t.j. musí informovať aj o ich zmenách tak aby mohol Poskytovateľ plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti.

Odmena, platobné podmienky

 1. Klient má právo užívať služby bezodplatne výlučne v prípade ak mu Poskytovateľ výslovne oznámi, že mu poskytol skúšobnú dobu.
 2. Cena za Služby je vždy uvedená a hradí sa v slovenskej mene, tj. Euro.
 3. Dohodnutá cena je konečná a je bez DPH – Poskytovateľ nie je platcom DPH.
 4. Cena za služby je vždy individuálne dohodnutá s ohľadom na rozsah vyžiadaných služieb a klient musí byť o nej preukázateľne informovaný e-mailom alebo odkazom na cenník služieb.
 5. Klient je povinný cenu za služby uhradiť pred využívaním služieb niektorým z tu uvedených spôsobov.prevodom na účet alebo vložením na bankový účet č. 3089724163/0800 – CZ21 0800 0000 0030 8972 4163. Bezhotovostnou platbou debetnou či kreditnou kartou.
 6. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
 7. Daňový doklad bude vystavený v českom jazyku.
 8. Poskytovateľ oznámi variabilný alebo iný symbol klientovi pred jej úhradou.
 9. Poskytovateľ poskytuje výlučne služby a nenesie zodpovednosť ani neposkytuje technické vybavenie potrebné na tréning klientovi, pričom vybavenie si musí klient zaobstarať sám.

Vedľajšie ustanovenia a zmluvné vyhlásenia

 1. Uzavretím Zmluvy o poskytovaní služieb Klient výslovne vyhlasuje, že služby čerpá, vykonáva a využíva výlučne na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Súčasne vyhlasuje, že súhlasí so všetkými pravidlami, pokynmi a upozorneniami a je povinný sa nimi riadiť.
 2. Klient je povinný čerpať služby vždy výlučne s dobrým zdravotným stavom, bez zdravotných problémov. Za zdravotné problém sa na účely Zmluvy a Obchodných podmienok považujú najmä, nie však výlučne:
  1. ochorenia dýchacích ciest (astma)
  2. kardiovaskulárne problémy
  3. problémy chrbtice alebo kĺbov
  4. nervovo-svalové ochorenia
  5. alergie
  6. chirurgické zákroky a problémy
  7. akékoľvek iné problémy, ktorý by v súvislosti s tréningom mohli ohroziť jeho zdravie.
 3. V prípade pochybností o zdravotnom stave, je klient povinný doložiť súhlas príslušného lekára alebo iné doporučenie či stanovisko s využívaním služieb.
 4. Klient je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zdravotnom stave.
 5. Pri poskytovaní služieb v oblasti výživy je Klient povinný oznámiť všetky jeho zdravotné problémy najmä alergie na potraviny alebo zložky potravín. Súčasne je povinný dbať na to aby bol pravidelne testovaný na možné alergie a ich zmeny.
 6. Klient berie na vedomie fyzickú a psychickú záťaž, ktorá môže vzniknúť v dôsledku zmien v životospráve a tréningov a je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.
 7. Poskytovateľ neposkytuje zdravotnú alebo obdobnú starostlivosť či liečivá.
 8. Zneužitie služieb Poskytovateľa za účelom hospodárskych aktivít klienta sa považuje za hrubé porušenie povinností a je výslovne zakázané. V prípade takého protiprávneho konania si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 8000 eur pre prípad každého porušenia, pričom zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody.
 9. Klientsky účet je nepredajný, neprenosný a neprevoditeľný. Výslovne sa zakazuje manipulácia iná ako využívanie služieb Klientom. V prípade porušenia tejto povinnosti si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 2 000 eur pre prípad každého porušenia, pričom zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody.
 10. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav klienta a to stav súčasný či budúci alebo spôsobený využívaním služieb Poskytovateľa, ktorý si Klient spôsobil pri využívaní služieb na webovej lokalite Poskytovateľa.

Autorské práva

 1. Poskytovateľ je výlučným vlastníkom Portálu momussil.com a všetkých jeho software-ových súčastí.
 2. Portál momussil.com je autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Poskytovateľ je súčasne vlastníkom všetkého digitálneho a iného obsahu na Portáli najmä, nie však výlučne video tréningov, nahrávok, návodov, či jedálnych lístkov, audiovizuálneho obsahu a pod.
 3. Poskytovateľ je výlučným vlastníkom a nositeľom práv auto v zmysle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 4. Digitálny či iný obsah Portálu nie je možné šíriť, ukladať sťahovať, prenášať či inak upravovať alebo vykonávať nemu vlastnícke či obdobné práva bez písomného, výslovného súhlasu získaného vopred od Poskytovateľa. V prípade porušenia povinností podľa tohto článku  si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 16 000 eur  pre prípad každého porušenia, pričom zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody.

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto Obchodných podmienok, pričom pre Zmluvný vzťah sú podstatné podmienky v čase uzavretia zmluvy.
 2. Strany sa výlučne dohodli že rozhodným právom pre zmluvný vzťah je právo Českej republiky a to bez ohľadu na miesto prístupu registrácie alebo využívania služieb. V prípade existencie medzinárodného prvku strany taktiež súhlasia s uplatnením práva Českej republiky
 3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom svojho prvého zverejnenia na Portáli.
 4. V prípade ak sa stane niektoré z ustanovení Obchodným podmienok neplatné alebo neúčinné, použije sa ustanovenie analogicky najviac podobné a aplikovateľné. Neplatnosťou takého ustanovenia nenastáva neplatnosť celého vzťahu.