naša cookies policy

Cookies

Zásady ochrany osobných údajov

 

 1. Vykonaním registrácie a to v akejkoľvek forme, prihlásením sa do odberu noviniek alebo informácii alebo sledovaním a návštevou webovej stránky com, umožňujete Správcovi (alebo aj Prevádzkovateľ či Poskytovateľ) Monika Musilová sídlem Zelenky-Hájskeho 1516/14 130 00, Praha 3 IČ: 078 24 190
 2. v súlade se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len zákon) a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) (dále jen „GDPR“) spracovávať, využívať a používať Vaše osobné údaje.
 3. Účelom týchto zásad je vykonať informované poučenie voči používateľom/návštevníkom webovej stránky ako dotknutým osobám o rozsahu a účele spracovávania Vašich osobných údajov a súčasne aj o zákonných predpokladoch, právach či iných podmienkach ochrany osobných údajov.

                                                         

Osobné údaje

 1. Na účely poskytovania služieb registrovaných klientov portálu momussil.com v súlade a na účely plnenia zmluvných a zákonných povinností spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu
  • meno, priezvisko
  • dátum narodenia
  • adresa trvalého pobytu
  • e-mail a tel. kontakt
  • biometrické údaje
  • zdravotné údaje o zdravotných problémoch (alergie, intolerancie, zranenia
  • iné telesné či biologické údaje (fotografia tela „pred“ a „po“ využití služieb)
 2. Osobné údaje podľa písm. a) až d) sú uchovávané za účelom platného uzatvorenia zmluvy, možných budúcich sporov a plnenia zákonných povinností na úseku financií. Údaje uvedené v písm. e) až g) sú evidované za účelom riadneho plnenia povinností voči klientovi tak aby boli služby poskytnuté na vysokej úrovni v záujme ochrany služieb voči klientovi.
 3. Údaje uvedené v písm. a) až d) sú uchovávané po dobu 10 rokov na účely plnenia zákonných povinností. Ostatné údaje sú uchovávané po dobu platnosti a plnenia zmluvného vzťahu.
 4. Po dobe uvedenej v predošlom bode sú osobné údaje sú úplne vymazané.

 

Spracovanie osobných údajov

 1. Poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy, jej následnú správu, zlepšovanie našich služieb, plnenie zákonných a zmluvných povinností a marketingové účely (účely spracovania osobných údajov).
 2. Vyššie uvedené dôvody sú dôvody legálne a legitímne v záujme ochrany klienta, Správcu a plnenia povinností.
 3. Všetky osobné údaje získavame od klienta dobrovoľne a za účelom marketingu ich uchovávame najdlhšie po dobu 5 rokov od skončenia zmluvy alebo služby.
 4. Spracovanie osobných údajov prebieha výlučne na účely Správcu a plnenia jeho práv a povinností ako aj záujmov klienta. Z dôvodu kvality poskytovaných služieb a plnenia povinností môžu byť údaje poskytnuté tretím stranám a to:
  1. účtovné subjekty
  2. advokátske subjekty
  3. IT subjekty
  4. marketingové a personálne agentúry
  5. osoby ktoré sa špecializujú na výživové poradenstvo
 5. Okrem subjektov uvedených v predošlom bode môžu prichádzať do kontaktu s osobnými údajmi aj zamestnanci Správcu. Správca je povinný a vyhlasuje, že aj tieto osoby majú zmluvné a zákonnú povinnosť chrániť osobné údaje v rozsahu, v ktorom im boli poskytnuté.
 6. Dáta sú uchovávané v elektronických zariadeniach Správcu, ktoré sú chránené a nie sú verejne prístupné.

 

Práva z ochrany osobných údajov

 1. Klient je na účely ochrany osobných údajov dotknutou osobou, ktorá má nasledovné práva:
  1. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy sú osobné údaje spracovávané na základe  súhlasu, má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne, kedy sa o podaní spracuje záznam. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli na jeho základe vykonané.
  2. Právo na prístup – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má poskytovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sa osobné údaje používajú. Toto poskytnutie bude vykonané rovnakou formou v akej bola podaná žiadosť.
  3. Právo na prístup k údajom v strojovo čitateľnej forme ako napríklad .xml,.csv
  4. Právo na opravu – dotknutá osoba má právo na to aby boli jeho údaje presné a v prípade nesúladu so správnymi údajmi právo na vykonanie opravy týchto údajov.
  5. Právo na výmaz (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme boli získané, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo je potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, ako napríklad plnenie zákonných povinností poskytovateľom.
  6. Právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba má právo požiadať, aby poskytovateľ prestal používať osobné údaje, v prípadoch keď je dotknutá osoba názoru, že osobné údaje už nie sú potrebné v pôvodnom rozsahu
  7. Právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba má právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré boli poskytnuté, na inú tretiu stranu podľa jeho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré boli získané na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, kedy je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.
  8. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch.
  9. Právo obrátiť sa na úrad pre ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz alebo akoukoľvek inou cestou, ktorú bude úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.cz.
 2.  Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
  1. Správca je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Správca je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu.
  3. Informácie poskytuje Správca bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Správca môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií.

3. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť akýmkoľvek spôsobom, najmä však na adrese momussil.fitness@gmail.com.